Bolagsordning

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bolagsordning för Bonäsudden Holding AB (publ)
Articles of association of Bonäsudden Holding AB (publ)

Org. nr. 556984-4557
Reg. no. 556984-4557

Antagen på bolagsstämma den 29 mars 2021.
Adopted at the general meeting held on March 29, 2021.

§1 Bolagets firma / Name of the company

Bolagets firma är Bonäsudden Holding AB (publ).

The name of the company is Bonäsudden Holding AB publ).

§2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§3 Bolagets verksamhet / Objectives of the company

Bolaget ska investera i fast egendom eller i bolag som äger fast egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall invest in real estate or in companies that own real estate, obtain financing for its business and conduct business related thereto.

§4 Aktier och aktiekapital / Shares and share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 680 000 kronor och högst 6 720 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 680 000 stycken och högst 6 720 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 1,680,000 and not more than SEK 6,720,000. The number of shares shall be not less than 1,680,000 and not more than 6,720,000.

§5 Styrelsen / The board of directors

Styrelsen ska bestå av 3 - 10 ledamöter.

The board of directors shall comprise 3 -10 members.

§6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend the general meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and by keeping the notice available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§8 Rätt att deltaga i bolagsstämma / Right to attend the general meeting

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.

A shareholder wanting to attend the annual general meeting shall in a printout or other presentation of the entire share register relating to the circumstances six weekdays prior to the meeting give notice to the company no later than the day set forth in the notice to attend the meeting. Such day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a general meeting, but only if the shareholder's notification pursuant to the previous paragraph includes information to that effect.

§9 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman;
  Election of a chairman of the meeting;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  Preparation and approval of the voting register;
 3. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
  Election of one or two persons to attest the minutes;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Determination of whether the meeting was duly convened;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
 7. Beslut om
  Resolutions regarding
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
  discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  Determination of fees for the board of directors and the auditors;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer;
  Election of the board of directors and, where applicable, accounting firm or auditors;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

§ 11 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause

Bolagets akter ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish financial instruments accounts act (SFS 1998:1479).