Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2017.

Ägare Antal aktier Andel i %
F. Holmström Fastigheter AB 420 829 25,05
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 175 000 10,42
Erik Lindholm 110 000
6,55
Johan Olofsson 102 030 6,07
Avanza Pension 89 406 5,32
Karl Johan Runeberg 82 795 4,93
Berth von Kantzows Stiftelse 64 866 3,86
EOJ 1933 AB 50 000 2,98
Danica Pension 40 000 2,38
Nordnet Pensionsförsäkring AB 55 168 3,28
Summa 1 190 094
70,84
Övriga aktieägare 489 906 29,16
Total 1 680 000 100

Bolaget hade 334 registrerade aktieägare per den 30 juni 2018. 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BONAS.ST

Certified Adviser

Wildeco

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm

Likviditetsgarant

Pareto Securities

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.