Pressmeddelanden

 

Kommentar från styrelsen i Bonäsudden Holding AB angående att Investment AB Spiltan passerat gränsen för budpikt

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") huvudägare Investment AB Spiltan ("Spiltan") har idag offentliggjort att det har förvärvat ytterligare aktier i Bonäsudden för priset 160 kronor per aktier, att gränsen för budplikt därmed har passerats och att ett budpliktsbud avses offentliggöras.

Efter förvärvet äger Spiltan 729 370 aktier i Bonäsudden, motsvarande 43,4 procent av antalet aktier och röster. Förvärvet innebär att Spiltan, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté ("Takeover-reglerna"), är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bonäsudden (ett s.k. budpliktsbud), eller att sälja aktier så att ägandet understiger 30 procent av antalet aktier och röster. Spiltan har därvid angivit att de avser offentliggöra ett budpliktsbud ("Erbjudandet"). Priset i budpliktsbudet får, enligt Takeover-reglerna, inte understiga 160 kronor per aktie. Spiltans fullständiga pressmeddelande finns tillgängligt på Spiltans hemsida, www.spiltan.se.

Styrelsen i Bonäsudden har uppdragit åt den oberoende styrelseledamoten Tomas Toll att formera en oberoende budkommitté för att handlägga samtliga frågor avseende Erbjudandet. Bonäsuddens styrelseordförande Karl Runeberg, VD och styrelseledamot Per-Olof Persson samt styrelseledamoten Wilhelm Börjesson har, mot bakgrund av sina relationer till Spiltan och/eller de aktieägare som sålt aktier till Spiltan, själva förklarat sig jäviga och kommer därför inte att delta i handläggningen av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén avser att utvärdera Erbjudandet och har anlitat BDO Deal Advisory för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv (en så kallad "fairness opinion") samt Wigge & Partners Advokat KB för juridisk rådgivning. Den oberoende budkommittén kommer att offentliggöra BDO:s fairness opinion senast två veckor före utgången av acceptperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, CFO
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 8 402 53 84

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-05-27, 11:30 CEST.

Kommentar från styrelsen i Bonäsudden Holding AB angående att Investment AB Spiltan passerat gränsen för budpikt

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") huvudägare Investment AB Spiltan ("Spiltan") har idag offentliggjort att det har förvärvat ytterligare aktier i Bonäsudden för priset 160 kronor per aktier, att gränsen för budplikt därmed har passerats och att ett budpliktsbud avses offentliggöras.

Efter förvärvet äger Spiltan 729 370 aktier i Bonäsudden, motsvarande 43,4 procent av antalet aktier och röster. Förvärvet innebär att Spiltan, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté ("Takeover-reglerna"), är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bonäsudden (ett s.k. budpliktsbud), eller att sälja aktier så att ägandet understiger 30 procent av antalet aktier och röster. Spiltan har därvid angivit att de avser offentliggöra ett budpliktsbud ("Erbjudandet"). Priset i budpliktsbudet får, enligt Takeover-reglerna, inte understiga 160 kronor per aktie. Spiltans fullständiga pressmeddelande finns tillgängligt på Spiltans hemsida, www.spiltan.se.

Styrelsen i Bonäsudden har uppdragit åt den oberoende styrelseledamoten Tomas Toll att formera en oberoende budkommitté för att handlägga samtliga frågor avseende Erbjudandet. Bonäsuddens styrelseordförande Karl Runeberg, VD och styrelseledamot Per-Olof Persson samt styrelseledamoten Wilhelm Börjesson har, mot bakgrund av sina relationer till Spiltan och/eller de aktieägare som sålt aktier till Spiltan, själva förklarat sig jäviga och kommer därför inte att delta i handläggningen av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén avser att utvärdera Erbjudandet och har anlitat BDO Deal Advisory för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv (en så kallad "fairness opinion") samt Wigge & Partners Advokat KB för juridisk rådgivning. Den oberoende budkommittén kommer att offentliggöra BDO:s fairness opinion senast två veckor före utgången av acceptperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, CFO
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 8 402 53 84

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-05-27, 11:30 CEST.