Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.
 • Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Karl Runeberg, Per-Olof Persson, Tomas Toll och Wilhelm Börjesson intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 260 000 kr, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent, motsvarande 336 000 aktier, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 703 09 72 80
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 31 december 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Kommuniké från årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.
 • Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Karl Runeberg, Per-Olof Persson, Tomas Toll och Wilhelm Börjesson intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 260 000 kr, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent, motsvarande 336 000 aktier, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 703 09 72 80
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 31 december 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.