Pressmeddelanden

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

Perioden januari - december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 5321 tkr (40 683)
 • Driftnettot uppgick till 25 585 tkr (26 766), resulterande i en överskottsgrad på 63,1 % (65,3)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 882 tkr (13 314)
 • Resultat efter skatt uppgick till 57 570 tkr (23 124) motsvarande 34,27 kr per aktie (13,76)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 741 tkr (13 769)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 611 720 tkr (566 100)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,2 (2,4) och belåningsgraden till 60,8 % (65,7)
 • EPRA NAV uppgick till 155,9 kr (121,8)

Perioden juli - december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 233 tkr (20 377)
 • Driftnettot uppgick till 12 989 tkr (13 327), resulterande i en överskottsgrad på 64,2 % (64,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 377 tkr (6 752)
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 074 tkr (347) motsvarande 13,14 kr per aktie (0,21)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 039 tkr (7 586)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 611 720 tkr (566 100)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,2 (2,5) och belåningsgraden till 60,8 % (65,7)
 • EPRA NAV uppgick till 155,9 kr (120,7)

1Försäljningen av fastigheten Amuletten har medfört en minskning av hyresintäkter under perioden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, sara.williamson@paretosec.com

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: info@fnca.se samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019.

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

2020-02-18
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

2019-04-01
Regulatorisk

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 28 mars 2019 kl 16:35 som felaktigt angav avstämningsdagarna följda med år 2018. Rätt år är 2019.

2019-03-28
Regulatorisk

Vid årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2019-02-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-03-26
Regulatorisk

Vid årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2018-02-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

1
2
3
4
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.