Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma den 4 april 2017 i Bonäsudden Holding

Vid årsstämma den 4 april 2017 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
 • Av tillgängliga vinstmedel om 165 453 043 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie och vid andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 7 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 respektive 29 december 2017.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016.
 • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik, Nils Kuylenstierna, Åsa Mossberg, intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman avböjde omval. Nyval av Karl Runeberg som ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

Styrelsen tackade avgående styrelseordförande Lennart Låftman för sitt arbete. 

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskogh, Business Manager
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5381
[email protected] 

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i all väsentlighet fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Bonäsudden AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

Kommuniké från årsstämma den 4 april 2017 i Bonäsudden Holding

Vid årsstämma den 4 april 2017 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
 • Av tillgängliga vinstmedel om 165 453 043 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie och vid andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 7 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 respektive 29 december 2017.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016.
 • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik, Nils Kuylenstierna, Åsa Mossberg, intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman avböjde omval. Nyval av Karl Runeberg som ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

Styrelsen tackade avgående styrelseordförande Lennart Låftman för sitt arbete. 

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskogh, Business Manager
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5381
[email protected] 

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i all väsentlighet fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Bonäsudden AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.