Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.

 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 176 921 415 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 768 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 30 mars 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 respektive 30 december 2020.

 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.

 • Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Katarina Reigo och Karl Runeberg samt nyval av Per-Olof Persson och Tomas Toll intill slutet av nästa årsstämma. Per-Åke Agnevik avböjde omval. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.

 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

 • Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 168 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5394
[email protected]

Johan Åskogh, Business Manager
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5381
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i all väsentlighet fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA Sweden AB. Mail: [email protected]. Tel: +46 (0)8 528 00 399, är utsedd Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök bolagets hemsida: www.bonasudden.se.

Bonäsudden AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Kommuniké från årsstämma den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.

 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 176 921 415 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 768 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 30 mars 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 respektive 30 december 2020.

 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.

 • Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Katarina Reigo och Karl Runeberg samt nyval av Per-Olof Persson och Tomas Toll intill slutet av nästa årsstämma. Per-Åke Agnevik avböjde omval. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.

 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

 • Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 168 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5394
[email protected]

Johan Åskogh, Business Manager
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5381
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i all väsentlighet fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA Sweden AB. Mail: [email protected]. Tel: +46 (0)8 528 00 399, är utsedd Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök bolagets hemsida: www.bonasudden.se.

Bonäsudden AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.