Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma den 23 mars i Bonäsudden Holding

Vid årsstämma den 23 mars 2016 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
  Av tillgängliga vinstmedel om 157 176 237 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det beslutades att vid två utbetalningstillfällen utbetalas 1,87 kronor per aktie och vid två utbetalningstillfällen utbetalas 1,88 kronor per aktie. Det beslutades vidare att återstående vinstmedel om 144 576 237 kronor ska balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015.
 • Det beslutades att omvälja styrelsen bestående av Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna och att Lennart Låftman ska vara styrelsens ordförande. VD, Mattias Mattsson, omvaldes till styrelsesuppleant.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

Avstämningsdagar för erhållande av utdelning ska vara den 30 mars 2016, 30 juni 2016, 30 september 2016 respektive 30 december 2016.

Pressmeddelande 23 mars 2016

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Mattson, VD
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5383
[email protected]

Om Bonäsudden
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i augusti 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är
Certified Adviser till bolaget.

Bonäsudden Holding AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
PB 7415
103 91 Stockholm, Sweden

Kommuniké från årsstämma den 23 mars i Bonäsudden Holding

Vid årsstämma den 23 mars 2016 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
  Av tillgängliga vinstmedel om 157 176 237 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det beslutades att vid två utbetalningstillfällen utbetalas 1,87 kronor per aktie och vid två utbetalningstillfällen utbetalas 1,88 kronor per aktie. Det beslutades vidare att återstående vinstmedel om 144 576 237 kronor ska balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015.
 • Det beslutades att omvälja styrelsen bestående av Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna och att Lennart Låftman ska vara styrelsens ordförande. VD, Mattias Mattsson, omvaldes till styrelsesuppleant.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

Avstämningsdagar för erhållande av utdelning ska vara den 30 mars 2016, 30 juni 2016, 30 september 2016 respektive 30 december 2016.

Pressmeddelande 23 mars 2016

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Mattson, VD
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5383
[email protected]

Om Bonäsudden
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i augusti 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är
Certified Adviser till bolaget.

Bonäsudden Holding AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
PB 7415
103 91 Stockholm, Sweden

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.