Pressmeddelanden

 

Kallelse till årsstämma för Bonäsudden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 april 2024,
 • Dels senast torsdagen den 4 april 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: John Malmström, c/o Pareto Business
Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan
skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och
ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 2 april 2024, vilket innebär att aktieägare i god tid före
detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det
fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal
aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under
den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats
av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som
utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att
finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.bonasudden.se och sändas till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden, dock endast under
förutsättning att anmälan härom har gjorts enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om
aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt
uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se
bolagets hemsida www.bonasudden.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under
avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
  koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut:
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
  koncernbalansräkning;
  b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
 12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende
8 (b))
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ingen utdelning ska lämnas aktieägarna.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Jurist Sten Gejrot föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 260 000 kr, varav 80
  000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga
  ledamöterna (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Föreslås omval av Karl Runeberg, Tomas Toll, Per-Olof Persson och Wilhelm Börjesson till
  styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Karl Runeberg
  som styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden
  intill nästa årsstämma (ärende 10).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning
av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst
tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets
finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av
Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att
möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana
smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Dokumentation
Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med senast den 20 mars 2024 att hållas tillgängliga
hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats
www.bonasudden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
_____________________
Stockholm mars 2024
BONÄSUDDEN HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 13 mars 2024.

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Beståndet omfattar per 31 december 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter och är idag
väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av
hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning
fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42%
och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto
Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ
First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Kallelse till årsstämma för Bonäsudden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 april 2024,
 • Dels senast torsdagen den 4 april 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: John Malmström, c/o Pareto Business
Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan
skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och
ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 2 april 2024, vilket innebär att aktieägare i god tid före
detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det
fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal
aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under
den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats
av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som
utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att
finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.bonasudden.se och sändas till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden, dock endast under
förutsättning att anmälan härom har gjorts enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om
aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt
uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se
bolagets hemsida www.bonasudden.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under
avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
  koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut:
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
  koncernbalansräkning;
  b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
 12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende
8 (b))
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ingen utdelning ska lämnas aktieägarna.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Jurist Sten Gejrot föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 260 000 kr, varav 80
  000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga
  ledamöterna (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Föreslås omval av Karl Runeberg, Tomas Toll, Per-Olof Persson och Wilhelm Börjesson till
  styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Karl Runeberg
  som styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden
  intill nästa årsstämma (ärende 10).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning
av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst
tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets
finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av
Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att
möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana
smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Dokumentation
Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med senast den 20 mars 2024 att hållas tillgängliga
hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats
www.bonasudden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
_____________________
Stockholm mars 2024
BONÄSUDDEN HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 13 mars 2024.

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Beståndet omfattar per 31 december 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter och är idag
väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av
hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning
fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42%
och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto
Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ
First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.