Pressmeddelanden

Bonäsudden Holding AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 712 tkr (20 371)
  • Driftnettot uppgick till 12 404 tkr (12 596), resulterande i en överskottsgrad på 59,9 % (61,8)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 169 tkr (11 446) [1]
  • Resultat efter skatt uppgick till 18 188 tkr (35 496) [2] motsvarande 10,8 kr per aktie (21,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 166 tkr (7 052)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 632 195 tkr (584 000)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,4) och belåningsgraden till 58,8 % (63,7)
  • EPRA NAV uppgick till 161,5 kr (139,3)

[1] Föregående års förvaltningsresultat påverkades med 5 308 tkr avseende försäljningen av fastigheten Amuletten 18.

[2] Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 15 910 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 30 700 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh, Business Manager, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, sara.williamson@paretosec.com

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: info@fnca.se samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020, klockan 16:30.

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

2020-06-02
Regulatorisk

Bonäsudden Holding AB (publ) har idag överenskommit med SBAB om att förlänga en av bolagets befintliga kreditfaciliter om 122 miljoner kronor. Det nya avtalet kommer att träda ikraft 2020-06-03 och sträcker sig till 2025-06-03.

2020-03-26
Regulatorisk

Vid årsstämma den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2020-02-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2020-02-18
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

2019-04-01
Regulatorisk

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 28 mars 2019 kl 16:35 som felaktigt angav avstämningsdagarna följda med år 2018. Rätt år är 2019.

2019-03-28
Regulatorisk

Vid årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2019-02-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

1
2
3
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.