Pressmeddelanden

Aktieägarna i Bonäsudden Holding

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska.

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2017,

Dels senast den 29 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:

(a)  ändring av bolagsordningen med avseende på § 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. Bolagsstämman föreslås ändra nuvarande lydelse i § 5 av bolagsordningen på minst en suppleant och högst tio suppleanter till att ingen suppleant krävs.

12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 165 453 043 kr utdelas ett belopp om 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid två utbetalningstillfällen utbetalas 1,87 kronor per aktie (utdelning 1 och 3) och vid två tillfällen 1,88 kronor per aktie (utdelning 2 och 4), eller 3 141 600 kronor (utdelning 1 och 3) respektive 3 158 400 kronor (utdelning 2 och 4).  Det föreslås att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagar för betalning av utdelningen.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 30 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Styrelsens ordförande Lennart Låftman, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
 • Antalet revisorer ska vara en med ett registrerat revisionsbolag (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Omval av, Per-Åke Agnevik, Nils Kuylenstierna, Åsa Mossberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval av Karl Runeberg. Lennart Låftman har avböjt. Styrelsen kommer inom sig utse ordförande. (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 6 mars att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.bonasudden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Bonäsudden Holding AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm 6 mars 2017

BONÄSUDDEN HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected]com

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ OMX First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

Aktieägarna i Bonäsudden Holding

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska.

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2017,

Dels senast den 29 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:

(a)  ändring av bolagsordningen med avseende på § 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. Bolagsstämman föreslås ändra nuvarande lydelse i § 5 av bolagsordningen på minst en suppleant och högst tio suppleanter till att ingen suppleant krävs.

12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 165 453 043 kr utdelas ett belopp om 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid två utbetalningstillfällen utbetalas 1,87 kronor per aktie (utdelning 1 och 3) och vid två tillfällen 1,88 kronor per aktie (utdelning 2 och 4), eller 3 141 600 kronor (utdelning 1 och 3) respektive 3 158 400 kronor (utdelning 2 och 4).  Det föreslås att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagar för betalning av utdelningen.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 30 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Styrelsens ordförande Lennart Låftman, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
 • Antalet revisorer ska vara en med ett registrerat revisionsbolag (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Omval av, Per-Åke Agnevik, Nils Kuylenstierna, Åsa Mossberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval av Karl Runeberg. Lennart Låftman har avböjt. Styrelsen kommer inom sig utse ordförande. (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 6 mars att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.bonasudden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Bonäsudden Holding AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm 6 mars 2017

BONÄSUDDEN HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected]com

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ OMX First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

2018-02-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-02-20
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,6 kr per aktie

2017-08-29
Regulatorisk
2017-03-06
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-02-27
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2016-08-25
Regulatorisk
 • Hyresintäkter uppgick till 19 885 (3 202*) tkr.
 • Driftnettot uppgick till 12 011 (2 429*) tkr.
 • Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 20 897 (32 251) tkr.
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 518 094 (516 082) tkr.
 • Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 152 465 (168 896) tkr ger en soliditet på 28 (31)%.

* Jämförelseperioden för hyresintäkter och driftnetto påverkas av att fastigheterna förvärvades först under slutet av maj 2015.

2016-04-26

Vid styrelsemöte i Bonäsudden Holding AB (publ) har idag Åsa Ohlström utsetts till verkställande direktör i bolaget. Hon tillträder omgående.

2016-03-24

Vid årsstämma den 23 mars 2016 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut:

1
2
3
4
5
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.