Pressmeddelanden

Bonäsudden Holding AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 712 tkr (20 371)
 • Driftnettot uppgick till 12 404 tkr (12 596), resulterande i en överskottsgrad på 59,9 % (61,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 169 tkr (11 446) [1]
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 188 tkr (35 496) [2] motsvarande 10,8 kr per aktie (21,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 166 tkr (7 052)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 632 195 tkr (584 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,4) och belåningsgraden till 58,8 % (63,7)
 • EPRA NAV uppgick till 161,5 kr (139,3)

[1] Föregående års förvaltningsresultat påverkades med 5 308 tkr avseende försäljningen av fastigheten Amuletten 18.

[2] Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 15 910 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 30 700 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh, Business Manager, +46 8 402 53 81, [email protected]
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, [email protected]

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: [email protected] samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020, klockan 16:30.

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

Bonäsudden Holding AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 712 tkr (20 371)
 • Driftnettot uppgick till 12 404 tkr (12 596), resulterande i en överskottsgrad på 59,9 % (61,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 169 tkr (11 446) [1]
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 188 tkr (35 496) [2] motsvarande 10,8 kr per aktie (21,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 166 tkr (7 052)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 632 195 tkr (584 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,4) och belåningsgraden till 58,8 % (63,7)
 • EPRA NAV uppgick till 161,5 kr (139,3)

[1] Föregående års förvaltningsresultat påverkades med 5 308 tkr avseende försäljningen av fastigheten Amuletten 18.

[2] Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 15 910 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 30 700 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh, Business Manager, +46 8 402 53 81, [email protected]
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, [email protected]

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: [email protected] samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020, klockan 16:30.

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

2021-06-24

Bonäsudden Holding AB (publ) ("Bolaget") har per 23 juni ingått avtal om försäljning av fyra mindre fastigheter belägna i Vikingstad, Linghem och Bankekind med närhet till centrala Linköping.

2021-03-19
Regulatorisk

Aktieägare som representerar sammanlagt cirka 74,4 % av aktierna och rösterna i bolaget har valt att justera sitt förslag till styrelsearvode i punkt 9 i dagordningen i den kallelse till årsstämma i bolaget som offentliggjordes den 24 februari 2021. Enligt det justerade förslaget föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 260 000 kr, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna. Den justerade kallelsen framgår nedan.

2021-02-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 mars 2021 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2021-02-22
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

2021-01-22
Regulatorisk

Styrelsen för Bonäsudden Holding AB (publ) ("Bonäsudden") har utnämnt Per-Olof Persson till ny verkställande direktör och han kommer att tillträda den 1 februari 2021. Per-Olof kommer att ersätta Åsa Ohlström som har valt att lämna sin position i Bonäsudden.

2020-06-02
Regulatorisk

Bonäsudden Holding AB (publ) har idag överenskommit med SBAB om att förlänga en av bolagets befintliga kreditfaciliter om 122 miljoner kronor. Det nya avtalet kommer att träda ikraft 2020-06-03 och sträcker sig till 2025-06-03.

2020-03-26
Regulatorisk

Vid årsstämma den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

1
2
3
4
5
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.