Pressmeddelanden

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké för januari - december 2018

Perioden januari - december 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 uppgick till 40 994 (40 043) tkr.

Driftnetto för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 uppgick till 26 766 (25 474) tkr.

Resultat för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 uppgick till 23 124 (19 936) tkr.

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 25 172 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 566 100 (550 900) tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 191 114 tkr ger en soliditet på 32,3 %.

Perioden juli - december 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-07-01 till 2018-12-31 uppgick till 20 611 (20 071) tkr.

Driftnetto för perioden 2018-07-01 till 2018-12-31 uppgick till 13 327 (12 340) tkr.

Resultat för perioden 2018-07-01 till 2018-12-31 uppgick till 347 (4 708) tkr.

19 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh, Business Manager, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, +46 8 402 51 05, ingeborg.magnusson@bonasudden.se 

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget (Mejl: info@wildeco.se samt Tel + 46 8 545 271 00). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019.

2020-02-18
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

2019-04-01
Regulatorisk

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 28 mars 2019 kl 16:35 som felaktigt angav avstämningsdagarna följda med år 2018. Rätt år är 2019.

2019-03-28
Regulatorisk

Vid årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2019-02-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-03-26
Regulatorisk

Vid årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2018-02-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

1
2
3
4
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.